Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Обиджон Қудратов
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Экология, қоршаған орталықты қорғаў ҳәм климат өзгериўи министрлиги
Лаўазымы: Министрдиң биринши орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Обиджонов Жаҳонгир Обиджонович
Шөлкем: θзбекэнерго"Мәмлекетлик-акционерлик компаниясы
Лаўазымы: Басқарыў баслығынинг орынбасары
Қабыллаў күнлери: Шийшемби
Қабыллаў ўақытлары: 09:00-12:00
Обидов Санжар Омонхужаевич
Шөлкем: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги
Лаўазымы: Директор в.в.б.
Қабыллаў күнлери: Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары: 15:00-16:00
Обидов Санжар Омонхўжаевич
Шөлкем: Ташкент қаласы ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким орынбасары
Қабыллаў күнлери: -
Қабыллаў ўақытлары: -
Олимжонов Санжар Одилович
Шөлкем: «Қишлоқ қурилиш банк»
Лаўазымы: Баслық орынбасары
Қабыллаў күнлери: -
Қабыллаў ўақытлары: -