Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Миллий байрамлар

14 январь – Ўатан қорғаўшылары күни
Ғәрезсиз θзбекистанда бул байрам өз қураллы күшлерин дүзиўге бағышланған. 1992 жыл 14 январьда мәмлекет парламенти мәмлекет аймағындағы әскерий оқыў орынлары ҳәм басқа әскерий формалардың барлық бөлимлери ҳәм бирлеспелерин θзбекистан Республикасы юрисдикция қарамағына өтиўи ҳаққында қарары қабыл етилди.1993 жылда 29 декабрьде 14 январь – Ўатан қорғаўшылары күни деп жәрияланды.


8 март –Халық аралық ҳаял-қызлар күни
θзбекистанда бул байрам муҳаббат, меҳрибанлық ҳәм гөззаллық байрамы сыпатында белгиленеди, сондай-ақ, "Аналар күни" сыпатында да белгили. 8март θзбекистанда дем алыў күни деп белгиленген.


21 Maрт - Наўрыз
Наўрыз әййемги миллий байрамы (парсы тилинен аўдарғанда "жаңа күн "мәнисин анлатады) 21 март күни белгиленеди. Усы күни түн менен күнниң теңлесетуғын ўақты. Бул байрамның кирип келиўи менен көп ғана θзбек шаңарақлары сүмелек, Халым, Көк сомса, Палаў уса ған миллий аўқатларды писиреди.Усы аўқатлар адам организмине пайдалы болған көп витаминлерге бай болып табылады.

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин өзбек халЁынен кейин өзбек халқының ески үрп-әдетлери ҳәм дәстүрлери күшке кирди, соның ишинде Наўрыз байрамын белгилеў өзине тән түрге ийе болды. Бул байрам барлық халықлардың дослық ҳәм бирлик белгисине ийе болған улыўмахалықлық байрам. Бүгинги күнде Наўрыз байрамы Әлийшер Наўайы майданында салтанатлы түрде белгиленеди.


9 май – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни
1999жылы 9 май күни θзбекистан пайтахтында еслеў майданы ашылды ҳәм сол күннен бери 9-май Еслеў ҳәм қәдирлеў күни деп белгиленбекте. Бул байрам кең мәниге ийе болып, ол ғәрезсиз θзбекистанда әсирлер даўамында қаҳарманларша, үлкемизди қорғаған,оның еркинлиги, ғәрезсизлиги халқының тынышлығы ушын гүрескен ўатанласлар естелигине бағышланыў менен бир қатарда ол улыўмахалықлық естелик ҳәм инсанды қәдирлеў күни болып та есапланады. Еслеў ҳәм қәдирлеў күни ҳақыйқый миллий-улыўмахалықлық байрамы болып табылады, бул күнлери адамлар алыс-жақында жасаўшы жақынларының жағдайынан хабар алады,жасы үлкенлерди зыярат етип оларға айырықша ҳүрмет көрсетиледи.


1 сенябрь – Ғәрезсизлик күни
θзбекистан Республикасының тийкарғы миллий байрамы – Ғәрезсизлик күни болып табылады. Бул байрам 1-сентябрь күни салтанатлы түрде нышанланады. Миллий байрам дослық, қайырхомлық ҳәм ҳәр тәреплеме ҳүрметке сүйенген өзбек халқының барлық арзыўларын сәўлелендиретуғн байрам болып табылады.

θзбекистанда жасап атырған түрли миллет ўәкиллери, дини ҳәм келип шығыўына қарамастан θзбекистанның барлық аймақларында қызғын түрде белгиленеди.


1 октябрь – Устаз ҳәм оқытыўшылар күни
Ҳәр жылы θзбекистанда кең түрде белгиленбекте. Бурыңғы ўақытлардан бери устазға болған үлкен ҳүрмет ҳәм итибар сақланып қалған. "Муғаллим", "Устаз" сыяқлы сөзлер өз устазлардан тек билимлерди ҳәм халыққа ҳүрмет қатнаслары Ўатанға болған сүйиспеншилик, оқыўшылар әсирлер даўамында миннетдаршылық пенен қатнас көрсетип келген.

Мектеп ҳәм оқыў орынларының оқыўшылары турмыстың дәслепки билимлерин берген устазларға терең иззетте болып келмекте.Усы күни оқытыўшыларды миннетдаршылқ пенен гүллер, саўғалар менен өмир жолындағы мийнети ушын шын жүректен қутлықлайды.


8 декабрь –Конституция күни
θзбекистан Республикасы Конституциясы Парламент тәрепинен 1992-жыл 8-декабрьде қабыл етилген. Бул байрам Өзбекистан бойлап кең нышанланады.


Рамазан Ҳайты
Бул байрам Ораза ҳайты сыпатында танылған ҳәм мусылман календарының (Ҳижрий) 9-айына туўра келеди. Байрам 30 күннен ибарат болып, руўхый ҳәмде мәнаўий тазаланыў дәстүри есапланады. Оның шәртлери төмендегише: күн шыққаннан күн батқанға шекем аўқат ҳәм суў қабыл етпеў; жаман ойлардан сақланыў; әтираптағыларға ҳүрметте болыў ҳәм оларға имканият дәрежесинде жақсылық етиўден ибарат.

Усы шәртлерди орынлағаннан соң үш күннен ибарат болған Рамазан Ҳайты басланады. "Рамазан ҳайты"ның биринши күни демалыс күни есапланады.


Қурбан Ҳайты

Мусылманлар тәрепинен нышанланатуғын дүньядағы ең үлкен диний байрамлардан бири. Бул байрамның негизи, өз улын Алла жолына қурбан етиўге таяр болған Пайғамбар Ибраҳим (а.с.) менен байланыслы болған тарийхый ўақыяға тақалады, сонда оның ҳәрекети Алла тәрепинен тоқтатылып орнына ҳайўан (қой, түйе ҳәм басқа жанлық) қурбан етилиўи буйырылады. Байрам үш күн даўам етеди ҳәм мусылманар бул күнлерди шаңарақ ҳәм туўысқанлары ортасында өткереди. Байрам күнлери адамлар узақ-жақында жасаўшы жақынларының жағдайынан хабар алады, мүтәжине жәрдем береди. "Қурбан Ҳайты"ның биринши күни демалыс күни есапланады.