Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Географиялық жайласыўы'

θзбекистан Орайлық Азияда жайласқан болып, аймақтағы басқа мәмлекетлер арасында жүдә қолайлы тәбийий-географиялық шараятларға ийе. Mәмлекет аймағы өзине тән пәс-тегислик ҳәм таў рельефин өз ишине алады.

θзбекистан аймағының үлкен бөлимин (4/5 бөлими әтирапында) пәс-тегисликлер қурайды. Солардан ең тийкарғысы Туран пәс тегислиги болып табылады.

Mәмлекеттиң шығысы ҳәм арқа шығысында Тянь-Шань ҳәм Памир таў'' (мәмлекеттиң ең жоқары ноқаты (4643m) дизбеклери жайласқан. Θзбекистан аймағының орайында дүньяның паянсыз шөлллериниң бири — Қызылқум дастанып жатыр.

Республика аймағының 1/5 бөлимин таў ҳәм таў алды аймақлары қурайды. Шығыс аймағы орта ҳәм бийик таўлы рельефтен ибарат. Mәмлекет аймағы Батыс Тянь-Шань(Угам, Пскем, Шатқал ҳәм Қурама таў дизбеги) ҳәм Памир-Алай (Зарафшан, Түркистан, Гисар,Қошитантаў''ҳәм Байсын таў дизбеги) таў дизбеклери жанбаўырлары өз ишине алады. Қубладан батыс тәрепке олар қыялап барады ҳәм пәс-тегисликке қосылып кетеди. Усы таўлар арасында үлкен Қашқадәрья, Сурхандәрья, Зарафшан ҳәм Самарқанд тегисликлери дастанып жатады. Булардың ең үлкени есапланған Ферғана ойпаты -узынлығы 370 км, кеңлиги 190кмге жетеди. Ол үш тәрептен бийик таў менен қоршалған тек ғана батыс тәрепи тегислик болып табылады. Аўғанстан менен шегара аймақта Әмиўдәрья дельтасы жайылып жатыр.